Plattform for krisesenterbevegelsen i Norge

Vedtatt på Landskonferansen I Tromsø 1982 og redigert i 2010

Vold mot kvinner og vold i nære relasjoner er et omfattende samfunnsproblem. Vold mot kvinner og vold i nære relasjoner er et overgrem mot fundamentale friheter, og fratar grunnleggende menneskerettigheter. Krisesentersekretariatet (KSS) skal gjennom sin virksomhet synliggjøre og bekjempe den samfunnsbestemte volden. KSS jobber for likestilling og mot diskriminering, for å fremme og ivareta kvinners menneskerettigheter, på grunnlag av FN's kvinnekonvensjon og andre grunnleggende dokumenter

Kvinner blir i langt større grad utsatt for ​grov vold, ​omfattende kontroll, truende personforfølgelse, trusler, seksuell vold og partnerdrap. Dette gir alvorlige helsekonsekvenser. 

 

 

 

​Krisesenterloven:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-44/%C2%A72#§2